Bútoralapanyag és bútorkellék kereskedelem

Kérdése van?

+36-22/563-750 ● info@erfa.hu

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan class="auto-style1">  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, és/vagy az Adatkezelő székhelyén elhelyezni.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév:

ER-FA 2000 Kft.

Székhely:

1022 Budapest, Eszter utca 20. 1. emelet 5.

Cégjegyzékszám:

01-09-948621

Adószám:

12638152-2-41

(a továbbiakban: Adatkezelő)

II. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása.  

 II.1. Tárhelyszolgáltató I. adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

Magyar Telekom Nyrt.

SZÉKHELY:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

HONLAP:

www.telekom.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE:

dr. Puskás Attila; dpo@telekom.hu

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ alkalmazásában: tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó I)

II.2.  Tárhelyszolgáltató II. adatfeldolgozó megnevezése:

CÉGNÉV:

TomSoft Informatika/Fehérvári Tamás EV

SZÉKHELY:

8060 Mór Béke utca 44.

HONLAP:

www.tomsoft.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE:

-

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ alkalmazásában: tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó II)

 

II.3.  Postai feladatokat ellátó adatfeldolgozó megnevezése

 

CÉGNÉV:

Magyar Posta Zrt.

SZÉKHELY:

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

HONLAP:

https://www.posta.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE:

adatvedelem@posta.hu

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ alkalmazásában: postai szolgáltatásokat ellátó adatfeldolgozó)

 II.4. Bank szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó I. megnevezése:

CÉGNÉV:

K&H BANK

SZÉKHELY:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

HONLAP:

https://www.kh.hu/

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE:

Kaldau Dániel, DPO@kh.hu

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ alkalmazásában: Banki adatfeldolgozó I.)

II.5.  Bank szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó II. megnevezése:

CÉGNÉV:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

SZÉKHELY:

1242 Budapest, Pf. 386

HONLAP:

https://www.unicreditbank.hu/

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE:

adatkezeles@unicreditgroup.hu

(a továbbiakban az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ alkalmazásában: Banki adatfeldolgozó II.)

III. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

Az alábbi tájékoztatás az Adatkezelő főbb adatkezelési tevékenységeit mutatja be, adatkezelési célok szerint.

III.1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése, vevők, szállítók nyilvántartása

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Szerződés teljesítése

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Szerződő partnerek (ügyfelek, beszállítók)

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Szerződő partnerek és kapcsolattartóik

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Név, születési név, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, adószám, vállalkozói, őstermelői igazolvány száma, személyi igazolvány szám, székhely, telephely címe, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, vevőszám, (ügyfélszám, rendelésszám), online azonosító.

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Az adatkezelő ügyvezetője, ügyfélkiszolgálással, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, tárhelyszolgáltatói, banki adatfeldolgozói

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

A szerződés megszűnését követő 8 év

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A szerződött partner, adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni, majd az adminisztrációt és a könyvelést végző munkatárs azt az aktuális nyilvántartásban átvezeti, rögzíti.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

_

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz az Adatkezelő

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá az Adatkezelő

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett köteles megadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása jogi következményeket vonhat maga után.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás ,panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ ;automatizált döntéshozatal ténye

III.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogos érdek

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől, szerződött partnertől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Szerződő partnerek (ügyfelek, beszállítók)

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Szerződő partnerek képviselői, és kapcsolattartói

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Az adatkezelő ügyvezetője, menedzsmentje, ügyfélkiszolgálással, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, tárhelyszolgáltatója. 

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A szerződött partner, adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni, majd az adminisztrációt végző munkatárs azt az aktuális nyilvántartásban átvezeti, rögzíti.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen. Az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt keretében feltárja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, és amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz az Adatkezelő

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

A képviselő személyes adatainak megismerése jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul. Kapcsolattartói adatokat nem kötelező megadni, azonban az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés teljesítését megnehezítheti.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

 III.2.1.  ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT - Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai

ÉRDEKMÉRLEGELÉSITESZT

Amennyiben az érintett személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján kívánja kezelni, az érintett személyes adatai, személyiségi jogai, és egyéb, az érintett érdekei és jogai védelme érdekében azokat az adatkezelő jogos érdekeivel össze kell mérni a GDPR-ban meghatározott alapelvek alapján (szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés) 

Az érdekmérlegelési teszt egy folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket, jogot, szabadságot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 

Első lépés: az adatkezelő vizsgálata, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése a tervezett cél elérése érdekében.

Az adatkezelés szükségessége

Az adatkezelés jogos érdeke a szerződő feleknek, a szerződésben foglaltak hatékony teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés szükséges, mivel a kapcsolattartói adatok hiányában rendkívül megnehezülne a szerződéses partnerekkel való kommunikáció, melynek folytán a szerződések teljesítése elnehezülhet.

Második lépés: a jogos érdek meghatározása. Az adatkezelő részletesen megfogalmazza és körül határolja az érdekét, amelynek céljából kívánja kezelni az adatokat.

Jogos érdek megfogalmazása

A szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolattartási céllal.

Harmadik lépés: annak meghatározása, hogy mi az adatkezelés célja.

Adatkezelés célja

A fent részletezettek szerint, szerződés teljesítése alapján az Adatkezelő kezeli a szerződésekben szereplő kapcsolattartási adatokat. A szerződésekben szerepel a kapcsolattartó természetese személyek neve, telefonszáma, e-mail címe. 

Negyedik lépés: annak meghatározása, hogy az érintetteknek melyek lehetnek a szempontjaik ,érdekeik, jogaik, szabadságaik az adott adatkezelés vonatkozásában, az adatkezeléssel szemben. A mérlegelés elvégzése, amelynek során azt kell az adatkezelőnek megfogalmaznia, hogy az adatkezelői érdek miért és hogyan fogja az érintetti jogokat, érdeket arányosan korlátozni.

Érintett jogai, melyek sérülhetnek; Érdekmérlegelés eredménye

Az érintett szemszögéből: Mint munkavállaló, esetleg megbízott adatait a szerződő partner jogos érdek alapján kezeli és közli harmadik személyekkel szerződés teljesítése céljából. Az érintett természetes személy adatait a szerződés teljesítésének hatékony megvalósítási céljával kezeli, ettől elérő célra nem használja. Érintett jogai, melyek sérülhetnek: névviseléshez fűződő jog, gazdasági, szociális azonosságra utaló személyes adatok; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján. A Társaság, mint adatkezelők úgy értékeli, hogy a szerződéses kapcsolattartói adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák az Adatkezelő jogos érdekét.

Ötödik lépés: melyek azok a garanciák, feltételek, amelyeket az adatkezelő alkalmaz, hogyan fognak az egyes alapelvek megvalósulni a gyakorlatban

Garanciák

Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok felvételére törekszik a szerződései megkötése során, azokat kizárólag az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli, kizárólag meghatározott személyek ismerhetik meg az adatokat, valamint Adatkezelő mindent elkövet a magas adatbiztonsággal kapcsolatban.  Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak.

III.3. Ajánlatkérés, Ajánlatkérők, Ajánlás útján érkezett partnerek

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Szerződés megkötését megelőző lépések megtétele végett szerződés kötés céljából

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Szerződés teljesítése

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől, valamint Ajánlótól

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Ajánlatkérők, érdeklődők

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Ajánlatkérők, érdeklődők

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Név, telefonszám, e-mail cím

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Az adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozói.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

A cél eléréséig, szerződés kötésig, ajánlat elutasításáig. Kivéve, ha kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta a további adatkezeléshez.

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

_

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz az Adatkezelő

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás nem kötelező, amennyiben nem adja meg személyes adatait, nem tudjuk válaszunkat megadni kérdésével kapcsolatban.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái ,címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama ,az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

 

III.4.  Ajánlat kérések kapcsolt felek közötti továbbításával kapcsolatos adatkezelés

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelőhöz érkező ajánlat kérések teljes körű kiszolgálása. Adatkezelő a cégcsoport hasonló profilú társaságai között a hatékony kiszolgálás érdekében kioszthatja a hozzá érkező ajánlat kéréseket.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogos érdek

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Ajánlat kérők

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Ajánlat kérők

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, cégnév, számlázási cím, online azonosító

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Adatkezelő ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, Ertl Kft., Ligneus Kft.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

A szerződés megkötésig, vagy az érintett tiltakozásáig (törlési kérelméig).

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A Társaság, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (6. cikk f) alapuló kezelése ellen. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz az Adatkezelő

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás nem kötelező, amennyiben nem adja meg személyes adatait, nem tudjuk válaszunkat/ajánlatunkat megadni kérdésével kapcsolatban.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

  III.4.1. ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT - Ajánlat kérések kapcsolt felek közötti továbbításával kapcsolatos adatkezelés

ÉRDEKMÉRLEGELÉSITESZT

Amennyiben az érintett személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján kívánja kezelni, az érintett személyes adatai, személyiségi jogai, és egyéb, az érintett érdekei és jogai védelme érdekében azokat az adatkezelő jogos érdekeivel össze kell mérni a GDPR-ban meghatározott alapelvek alapján (szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés) 

Az érdekmérlegelési teszt egy folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket, jogot, szabadságot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 

Első lépés: az adatkezelő vizsgálata, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése a tervezett cél elérése érdekében.

Az adatkezelés szükségessége

Személyes adatok kezelése az általános üzletmenet, valamint az Ügyfelek/Vevők jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, arra kétségtelenül alkalmas és azzal arányos. Az ajánlatok megadása csak ezen minimálisan szükséges személyes adatok kezelése révén biztosítható.

Második lépés: a jogos érdek meghatározása. Az adatkezelő részletesen megfogalmazza és körül határolja az érdekét, amelynek céljából kívánja kezelni az adatokat.

Jogos érdek megfogalmazása

A személyes adatok kezelése a Társaság jogos üzleti érdekeit, valamint ezzel együtt a Vevők érdekeit is szolgálja. 

Az Ajánlatkérő érdeke:

- ajánlatkérő jogos érdeke, hogy vásárlási igényeit kiszolgálják. Amennyiben Adatkezelő szolgáltatási skálája nem fedi le az igényt, úgy az ajánlatkérő minden további cselekedet nélkül kapcsolatba kerül az igényt kiszolgálni tudó kapcsolt féllel.

Adatkezelő érdeke:

Vevők minél teljes körűbb kiszolgálása révén növeli a felé való lojalitást ez által további termékvásárlásokra számíthat.

Harmadik lépés: annak meghatározása, hogy mi az adatkezelés célja.

Adatkezelés célja

Adatkezelő a vásárlási/ megrendelői igény cégcsoporton belüli kiszolgálása céljából kezeli a személyes adatokat.

Negyedik lépés: annak meghatározása, hogy az érintetteknek melyek lehetnek a szempontjaik ,érdekeik, jogaik, szabadságaik az adott adatkezelés vonatkozásában, az adatkezeléssel szemben. A mérlegelés elvégzése, amelynek során azt kell az adatkezelőnek megfogalmaznia, hogy az adatkezelői érdek miért és hogyan fogja az érintetti jogokat, érdeket arányosan korlátozni.

Érintett jogai, melyek sérülhetnek;   Érdekmérlegelés eredménye

Érintett jogai, melyek sérülhetnek: Névviseléshez fűződő jog; gazdasági, szociális azonosságra utaló személyes adatok; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján. Az adatkezelés az érintettek szempontjából nem korlátozó. A Társaság a szakértői ajánlás megtiltásának lehetőségét a Tájékoztatóban írtak szerint lehetővé teszi arra az esetre, ha az érintettet zavarná az adatkezelés. Az érintettnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 21. cikk (2)-(3) szerinti, a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás joga biztosított. Az ajánlat kérés továbbítás során a személyes adatok szükséges kezelése az Ügyfelek/Vevők számára konkrét előnyökkel jár, melyet Adatkezelő nem tudna teljesíteni, teljesítésre kerül a kapcsolt felek által.  A személyes adatok kezelése az érintettek zaklatásával, rendszeres többlet-cselekmények elvégzésével vagy magánéletükbe, jogaikba való intenzív beavatkozással nem jár. A fentebb írtak alapján megállapítható, hogy a Társaság jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét.

Ötödik lépés: melyek azok a garanciák, feltételek, amelyeket az adatkezelő alkalmaz, hogyan fognak az egyes alapelvek megvalósulni a gyakorlatban

Garanciák

Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok kezelésére törekszik, azokat kizárólag az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli.  Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel.

III.5. Megrendelő felé szakértői ajánlórendszerrel kapcsolatos adatkezelés

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő egyedi igényekre megrendelői felé kivitelező szakértő partnereket ajánl. Szakértői partnerek Adatkezelő vásárlói közül kerülnek kiválasztásra.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogos érdek

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Az Adatkezelő termékeit megvásárló vagy szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfelek/Vevők

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Az Adatkezelő termékeit megvásárló vagy szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfelek/Vevők

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, telefonszáma, cégneve

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Ügyvezető, Adatkezelő egyedi igényű megrendelői.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

A szerződés fennállásáig, vagy az érintett tiltakozásáig (törlési kérelméig).

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A Társaság, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen. Az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt keretében feltárja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz a Társaság

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

A személyes adatok megadása nem kötelező, ez esetben nem ajánl szakértőt az Adatkezelő.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

III.5.1. ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT - Megrendelő felé szakértői ajánlórendszerrel kapcsolatos adatkezelés

ÉRDEKMÉRLEGELÉSITESZT

Amennyiben az érintett személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján kívánja kezelni, az érintett személyes adatai, személyiségi jogai, és egyéb, az érintett érdekei és jogai védelme érdekében azokat az adatkezelő jogos érdekeivel össze kell mérni a GDPR-ban meghatározott alapelvek alapján (szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés) 

Az érdekmérlegelési teszt egy folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket, jogot, szabadságot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 

Első lépés: az adatkezelő vizsgálata, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése a tervezett cél elérése érdekében.

Az adatkezelés szükségessége

A személyes adatok kezelése az általános üzletmenet, valamint az Ügyfelek/Vevők jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, arra kétségtelenül alkalmas és azzal arányos. A szakértői ajánlórendszer működtetése csak ezen minimálisan szükséges személyes adatok kezelése révén biztosítható.

Második lépés: a jogos érdek meghatározása. Az adatkezelő részletesen megfogalmazza és körül határolja az érdekét, amelynek céljából kívánja kezelni az adatokat.

Jogos érdek megfogalmazása

A személyes adatok kezelése a Társaság jogos üzleti érdekeit, valamint ezzel együtt a Vevők érdekeit is szolgálja. 

A vevők érdeke:

- Szolgáltatást megrendelő vevők jogos érdeke  az egyedi igényeinek kiszolgálása, mely a szakértői rendszer révégén a Társaság üzleti stratégiáját is támogatja.

-  Szakértői vevők jogos üzleti érdekét szolgálja, hogy a kínált szolgáltatása Adatkezelőn keresztül közvetlenül találkozik az igénnyel.

Adatkezelő érdeke:

Vevők minél teljes körűbb kiszolgálása révén növeli a felé való lojalitást ez által további termékvásárlásokra számíthat.

Harmadik lépés: annak meghatározása, hogy mi az adatkezelés célja.

Adatkezelés célja

Adatkezelő a megrendelői igény és a szakértői szolgáltató közötti kapcsolatteremtés céljából kezeli a szakértői vevők elérhetőségi adatait.

Negyedik lépés: annak meghatározása, hogy az érintetteknek melyek lehetnek a szempontjaik, érdekeik, jogaik, szabadságaik az adott adatkezelés vonatkozásában, az adatkezeléssel szemben. A mérlegelés elvégzése, amelynek során azt kell az adatkezelőnek megfogalmaznia, hogy az adatkezelői érdek miért és hogyan fogja az érintetti jogokat, érdeket arányosan korlátozni.

Érintett jogai, melyek sérülhetnek; Érdekmérlegelés eredménye

Érintett jogai, melyek sérülhetnek: Névviseléshez fűződő jog; gazdasági, szociális azonosságra utaló személyes adatok; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján. Az adatkezelés az érintettek szempontjából nem korlátozó. A Társaság a szakértői ajánlás megtiltásának lehetőségét a Tájékoztatóban írtak szerint lehetővé teszi arra az esetre, ha az érintettet zavarná az adatkezelés. Az érintettnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 21. cikk (2)-(3) szerinti, a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás joga biztosított. A szakértői ajánlás során a személyes adatok szükséges kezelése az Ügyfelek/Vevők számára konkrét előnyökkel jár. A személyes adatok kezelése az érintettek zaklatásával, rendszeres többlet-cselekmények elvégzésével vagy magánéletükbe, jogaikba való intenzív beavatkozással nem jár. A fentebb írtak alapján megállapítható, hogy a Társaság jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét.

Ötödik lépés: melyek azok a garanciák, feltételek, amelyeket az adatkezelő alkalmaz, hogyan fognak az egyes alapelvek megvalósulni a gyakorlatban

Garanciák

Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok kezelésére törekszik, azokat kizárólag az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli, kizárólag meghatározott személyek ismerhetik meg az adatokat, valamint Adatkezelő mindent elkövet a magas adatbiztonsággal kapcsolatban.  Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel.

 

III.6. Ügyfél adatkezelés közvetlen üzletszerzési célból

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

2. Reklámanyag küldése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogos érdek

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait. Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy Szerződött partnerek rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Az Adatkezelő termékeit megvásárló vagy szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfelek/Vevők

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Az Adatkezelő termékeit megvásárló vagy szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfelek/Vevők

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, cégnév, számlázási cím, online azonosító

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozói.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

A szerződés fennállásáig, vagy az érintett tiltakozásáig (törlési kérelméig).

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A Társaság, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen. Az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt keretében feltárja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz a Társaság

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

A személyes adatok megadása hírlevél küldésének céljából nem lehet feltétele a szerződés megkötésének.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

III.6.1. ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT - Ügyfél adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából

ÉRDEKMÉRLEGELÉSITESZT

Amennyiben az érintett személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján kívánja kezelni, az érintett személyes adatai, személyiségi jogai, és egyéb, az érintett érdekei és jogai védelme érdekében azokat az adatkezelő jogos érdekeivel össze kell mérni a GDPR-ban meghatározott alapelvek alapján (szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés) 

Az érdekmérlegelési teszt egy folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket, jogot, szabadságot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 

Első lépés: az adatkezelő vizsgálata, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése a tervezett cél elérése érdekében.

Az adatkezelés szükségessége

Személyes adatok kezelése az általános marketing (reklám) és hírlevél üzenetek, valamint az Ügyfelek/Vevők jogainak biztosításához elengedhetetlenül szükséges, arra kétségtelenül alkalmas és azzal arányos. Az általános marketing (reklám) és hírlevél küldése e-mailben, telefonos megkeresésen keresztül csak ezen minimálisan szükséges személyes adatok kezelése révén biztosítható.

 

Második lépés: a jogos érdek meghatározása. Az adatkezelő részletesen megfogalmazza és körül határolja az érdekét, amelynek céljából kívánja kezelni az adatokat.

Jogos érdek megfogalmazása

A személyes adatok kezelése a Társaság jogszerű üzleti érdekeit, valamint ezzel együtt a Vevők érdekeit is szolgálja, hiszen így kellő időben megfelelő információkat szerezhetnek a Társaság új termékeiről, szolgáltatásairól, a különböző workshopok és előadásokról, és számukra előnyökkel járó, illetve költségmegtakarítást jelentő bónuszokat kaphatnak.

 

Harmadik lépés: annak meghatározása, hogy mi az adatkezelés célja.

Adatkezelés célja

Általános marketing (reklám) és hírlevél üzenetek, bonuszok a Társaság Ügyfeleinek/Vevőinek történő megküldéséhez.

 

Negyedik lépés: annak meghatározása, hogy az érintetteknek melyek lehetnek a szempontjaik ,érdekeik, jogaik, szabadságaik az adott adatkezelés vonatkozásában, az adatkezeléssel szemben. A mérlegelés elvégzése, amelynek során azt kell az adatkezelőnek megfogalmaznia, hogy az adatkezelői érdek miért és hogyan fogja az érintetti jogokat, érdeket arányosan korlátozni.

Érintett jogai, melyek sérülhetnek;   Érdekmérlegelés eredménye

Érintett jogai, melyek sérülhetnek: Névviseléshez fűződő jog; gazdasági, szociális azonosságra utaló személyes adatok; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján. Az adatkezelés az érintettek szempontjából nem korlátozó. A Társaság az általános marketing (reklám) üzenetek küldése megtiltásának lehetőségét a Tájékoztatóban írtak szerint lehetővé teszi arra az esetre, ha az érintettet zavarná az adatkezelés. Az érintettnek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") 21. cikk (2)-(3) szerinti, a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás joga biztosított. Az általános marketing (reklám) hírlevél, bonuszok küldése során a személyes adatok szükséges kezelése az Ügyfelek/Vevők számára emellett - a Társaság új termékeiről, szolgáltatásairól, workshopokról, előadásokról, bónuszokról történő információszerzés számukra előnyökkel is jár. A személyes adatok kezelése az érintettek zaklatásával, rendszeres többlet-cselekmények elvégzésével vagy magánéletükbe, jogaikba való intenzív beavatkozással nem jár. A fentebb írtak alapján megállapítható, hogy a Társaság jogos érdeke arányosan korlátozza az érintettek jogos érdekét.

 

Ötödik lépés: melyek azok a garanciák, feltételek, amelyeket az adatkezelő alkalmaz, hogyan fognak az egyes alapelvek megvalósulni a gyakorlatban

Garanciák

Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok kezelésére törekszik, azokat kizárólag az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli, kizárólag meghatározott személyek ismerhetik meg az adatokat, valamint Adatkezelő mindent elkövet a magas adatbiztonsággal kapcsolatban.  Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel.

 

 

III.7. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1997. évi CLV. Törvény 17/A. § (2) bekezdés értelmében a fogyasztó az Adatkezelőnek szóban és írásban közölheti a panaszát. Adatkezelő a panaszok kezelése, kivizsgálása, orvosolása céljából kezeli az adatokat. Adatkezelő üzletterében a 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) értelmében vásárlók könyvét helyezett el.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogi kötelezettség

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Panaszt, észrevételt, javaslatot tevő fogyasztó, vásárló

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Fogyasztók, vásárlók

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, e-mail címe

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Adatkezelő ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársa, üzletvezető, ügyvezető igazgató.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nem továbbít a Társaság

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A Társaság, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

-

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz a Társaság

NYILVÁNOSSÁG:

 

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul. Az érintett köteles megadni a személyes adatokat a panasz bejelentéséhez.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

III.8. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogi kötelezettség teljesítése

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Szerződött partnerek (ügyfelek, beszállítók)

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Vevők, szállítók

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a, az 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

A Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

8 év (Számviteli törvény 169.§)

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

Az érintett adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni, majd a számlázást és a könyvelést végző munkatárs azt a nyilvántartásban átvezeti, rögzíti.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz az Adatkezelő

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul. Az érintett köteles megadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása jogi következményeket vonhat maga után.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

 

III.9. Kifizetői adatkezelés (megbízási jogviszony, adónyilatkozatok)

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogi kötelezettség teljesítése

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Munkavállalók, megbízási szerződéses partnerek,

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Megbízási szerződéses partnerek - adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

2017:CL.  tv. (Art.) 50.§

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

A Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

A munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt követő 5 év

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A munkavállaló, adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni, majd a könyvelést végző munkatárs azt a nyilvántartásokban késedelem nélkül átvezeti, rögzíti.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz az Adatkezelő

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul. Az érintett köteles megadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása jogi következményeket vonhat maga után.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

 

III.10.  Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, alkalmassági tesztek, önéletrajzok

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogos érdek, melynek részleteit Adatkezelő érdekmérlegelési tesztben tárja fel.

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE ÉS KATEGÓRIÁI

Jelentkező, pályázó munkavállalók

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), bizonyos pozíciókban alkalmassági tesztek. 

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, HR munkatárs, területi vezető, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozói.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NK SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

Adatkezelő a cél eléréséig, azaz a pályázat, jelentkezés lezárásáig kezeli az adatokat, a jelentkező hozzájárulása alapján pályázat lezárását követő egy évig őrizheti azokat a fent megjelölt cél érdekében. További adatőrzési cél és jogalap: a pályázat lezárását követően az Adatkezelő jogos érdeke a jelentkező által egy esetleges per megindítása során, például egyenlő bánásmód megsértésére történő hivatkozással, érdemi védekezéshez szükséges bizonyítékok megtartása, e célból 6 hónapig őrzi a személyes adatokat.

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A jelentkező, pályázó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen. Az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt keretében feltárja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz az Adatkezelő

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás elmaradása következtében pályázó nem tud jelentkezni a meghirdetett állásra. A személyes adatok megadása a munkaszerződés megkötésének előfeltétele.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

III.10.1.  ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT - Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSITESZT

Amennyiben az érintett személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján kívánja kezelni, az érintett személyes adatai, személyiségi jogai, és egyéb, az érintett érdekei és jogai védelme érdekében azokat az adatkezelő jogos érdekeivel össze kell mérni a GDPR-ban meghatározott alapelvek alapján (szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés) 

Az érdekmérlegelési teszt egy folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket, jogot, szabadságot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 

Első lépés: az adatkezelő vizsgálata, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése a tervezett cél elérése érdekében.

Az adatkezelés szükségessége

Adatkezelő munkaviszony létesítése céljából kiválasztja a munkakör betöltésére legalkalmasabb jelöltet a jelentkező közül. Ahhoz, hogy a kiválasztás megtehető legyen a lényeges információkkal rendelkeznie kell az Adatkezelőnek, mint például lakcím, kompetenciák, végzettségek, tapasztalatok, életkor, stb. A kiértesítéshez feltétlenük szükséges legalább egy elérhetőség.

 

Második lépés: a jogos érdek meghatározása. Az adatkezelő részletesen megfogalmazza és körül határolja az érdekét, amelynek céljából kívánja kezelni az adatokat.

Jogos érdek megfogalmazása

Az Adatkezelő jogos érdeket a munkaviszony létesítése céljából munkaerőt keresni, a felvételi folyamatot lefolytatni, a legalkalmasabb jelöltet kiválasztani, felvételi elbeszélgetést megtartani.

 

Harmadik lépés: annak meghatározása, hogy mi az adatkezelés célja.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja munkaviszony létesítése, a pályázati anyagokat a cél eléréséig őrzi jogos érdeke alapján az Adatkezelő, a jelentkező hozzájárulása alapján pályázat lezárását követő egy évig őrizheti azokat.

 

Negyedik lépés: annak meghatározása, hogy az érintetteknek melyek lehetnek a szempontjaik ,érdekeik, jogaik, szabadságaik az adott adatkezelés vonatkozásában, az adatkezeléssel szemben. A mérlegelés elvégzése, amelynek során azt kell az adatkezelőnek megfogalmaznia, hogy az adatkezelői érdek miért és hogyan fogja az érintetti jogokat, érdeket arányosan korlátozni.

Érintett jogai, melyek sérülhetnek;   Érdekmérlegelés eredménye

Érintett jogai, melyek sérülhetnek: Névviseléshez fűződő jog; gazdasági, szociális azonosságra utaló személyes adatok; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján. Adatkezelő az érintett természetes személy adatait a munkaviszony létesítése céljából kezeli, ettől elérő célra nem használja. Az Adatkezelő úgy értékeli, hogy e célból lévő adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Megbízó jogos érdekét.

 

Ötödik lépés: melyek azok a garanciák, feltételek, amelyeket az adatkezelő alkalmaz, hogyan fognak az egyes alapelvek megvalósulni a gyakorlatban

Garanciák

Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok kezelésére törekszik, azokat kizárólag az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli.  Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel.

 

III.11. Üzlettéri kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogos érdek

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Vásárlók, vendégek, látogatók

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Vásárlók, vendégek, látogatók

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Valamennyi, a bolthelységbe látogató személyről képfelvétel

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

  A kamera mozgást rögzít, ennek következtében általános napi üzletműködés szerint lehet meghatározni a rögzítési és törlési időt, melyet az Adatkezelő 7 napban határoz meg.

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

_

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (6. cikk f) alapuló kezelése ellen. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz az Adatkezelő

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az érintett nem köteles megadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása következtében nem tud az érintett a boltban vásárolni.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

 

III.11.1.  ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT - Üzlettéri kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

   ÉRDEKMÉRLEGELÉSITESZT

 Amennyiben az érintett személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján kívánja kezelni, az érintett személyes adatai, személyiségi jogai, és egyéb, az érintett érdekei és jogai védelme érdekében azokat az adatkezelő jogos érdekeivel össze kell mérni a GDPR-ban meghatározott alapelvek alapján (szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés) 

 

Az érdekmérlegelési teszt egy folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket, jogot, szabadságot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 

p;

Első lépés: az adatkezelő vizsgálata, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése a tervezett cél elérése érdekében.

Az adatkezelés szükségessége

A képfelvevő elektronikus megfigyelő rendszer által történő rögzítés a létesítmény védelme, veszélyes anyagok védelme, vagyonvédelem, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme érdekében, az üzleti, fizetési, és értékpapírtitok védelme, valamint a fogyasztói panaszok jogszerű kezelésének céljából történik. E célok eléréséhez a zártláncú kamerarendszer működtetése döntő mértékben járul hozzá, hiszen az események jelentős része megelőzhető, ha az esetleges elkövetők tudják, hogy a cselekményüket kamera fogja rögzíteni, a bekövetkezett események, jogsértések, panaszok jelentős része pedig kivizsgálható a képfelvételek megtekintésével.  Minden egyes kihelyezett kamera esetében az adatkezelés szükségességet a fenti célok figyelembe vételével vizsgálta  az Adatkezelő. Az adatkezelés a fenti jogos érdek eléréséhez feltétlenül szükséges, arra alkalmas és azzal arányos, a  következő  okoknál  fogva:

A személy- ,  üzleti  titok -, adat- , fogyasztó -, és  vagyonvédelem  megvalósítása érdekében a fenti  személyes  adatok (adatkategóriák)kezelése  elengedhetetlenül  szükséges.  E célok nem csak az Adatkezelő érdekeit, hanem az érintetteknek is a személy -, fogyasztó és vagyonvédelmét. A megfigyelési -védelmi cél elérésére az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése kétségtelenül alkalmas. Alternatív, az érintett szempontjából kevésbé korlátozó megoldások; illetőleg alternatív, személyes adatok kezelése nélküli megoldások vizsgálata: Az  elektronikus  megfigyelőrendszer  működtetése helyett a megjelölt célok együttes megvalósítása érdekében kevésbé korlátozó,  vagy  adatkezeléssel  egyáltalán  nem  járó  megoldások  nem  léteznek. A cél elérés, jogérvényesítés lehetővé tételével összefüggő  feladatsor  emberi  erőforrás  bevonásával  hatékonyan nem, vagy csak a személyazonosság ellenőrzések személyes adatok szélesebb körének beszerzésével valósulhatna meg, ezáltal mind az adattakarékosság, mind a személyiségi jogok védelme e megoldás alkalmazását indokolja.

 

Második lépés: a jogos érdek meghatározása. Az adatkezelő részletesen megfogalmazza és körül határolja az érdekét, amelynek céljából kívánja kezelni az adatokat.

Jogos érdek megfogalmazása

A kamerás megfigyelőrendszert az emberi élet, testi épség, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti titok védelme, fogyasztóvédelem, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazza. A jogos érdek megfelelően konkrét, hiszen pontosan meghatározza, hogy az adatkezelő létesítményeiben a személyi és vagyoni védelem megvalósulásához szükséges az érdekmérlegelés tárgyát képező adatkezelési tevékenység végzése.

 

Harmadik lépés: annak meghatározása, hogy mi az adatkezelés célja.

Adatkezelés célja

A képfelvevő elektronikus megfigyelő rendszer által történő rögzítés a létesítmény védelme, a veszélyes anyagok őrzése, a rendkívüli események megelőzése, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése, továbbá az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme érdekében, az üzleti titok védelme, vagyonvédelem, fogyasztóvédelem céljából történik. Az adatkezelő jogos érdekének jellege:

Az adatkezelő jogos érdeke nyomós és kényszerítő jellegű, mert kiemelkedő fontosságú, jogilag elismert érdekekről, illetve alapvető üzleti és gazdasági érdekről van szó.  

 

Negyedik lépés: annak meghatározása, hogy az érintetteknek melyek lehetnek a szempontjaik ,érdekeik, jogaik, szabadságaik az adott adatkezelés vonatkozásában, az adatkezeléssel szemben. A mérlegelés elvégzése, amelynek során azt kell az adatkezelőnek megfogalmaznia, hogy az adatkezelői érdek miért és hogyan fogja az érintetti jogokat, érdeket arányosan korlátozni.

Érintett jogai, melyek sérülhetnek; Érdekmérlegelés eredménye

Az érintett számára az adatkezeléssel járó kedvező és kedvezőtlen hatások:

Az érintett számára az adatkezelés kifejezett előnnyel is járhat, hiszen egy az érintett által elszenvedett esetleges baleset vagy bűncselekmény felderítésében, illetve az érintett által benyújtott panaszok kezelésében is szerepet játszhatnak a felvételek, illetve az adott adatkezelési tevékenység az érintettek személyi és vagyoni védelmét is szolgálja. Az adatkezelés érintheti negatívan az érintettet, hiszen abból kifolyólag, hogy nem hozzájárulás alapján valósul meg az adatkezelés, elképzelhető, hogy ez az érintett akarata ellenére történik. Megemlítendő azonban, hogy a lehető legrövidebb ideig történő adatkezelés, és a korlátozott hozzáférési lehetőség az adatokhoz hatékonyan enyhítik ezen negatív hatásokat. A hatások vizsgálatánál megjegyzendő, hogy az elektronikus megfigyelőrendszerek által készített felvételeknek nem célja a látogatók ellenőrzése, illetőleg a tárolt adatok nem használhatók a látogatók tevékenységének ellenőrzésére.

 

Ötödik lépés: melyek azok a garanciák, feltételek, amelyeket az adatkezelő alkalmaz, hogyan fognak az egyes alapelvek megvalósulni a gyakorlatban

Garanciák

Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok kezelésére törekszik, azokat kizárólag a legszükségesebb ideig kezeli, kizárólag meghatározott személyek ismerhetik meg az adatokat, valamint Adatkezelő mindent elkövet a magas adatbiztonsággal kapcsolatban.  Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel. Mindezek alapján az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen megállapítható, hogy az érintett joga nem élvez elsőbbséget az adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg az érintett vonatkozásában.

 

         

 

III.12.  Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1.  Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában 2. Reklámanyag küldése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintett hozzájárulása

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Ügyfelek, érdeklődők, látogatók

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Hírlevél feliratkozók

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozói.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

_

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz a Társaság

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás nem kötelező, látogató nem értesül a Társaság híreiről.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

III.13.  Facebook rajongói üzleti oldal üzemeltetése

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő rajongói oldalt üzemeltet annak érdekében, hogy növelje online jelenlétét és támogassa offline marketing stratégiáját, megjelenítse webshopjának egyes elemeit, termékeit, akcióit.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Érintett önkéntes, cselekvésen alapuló kifejezett hozzájárulása

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Valamennyi érintett, aki csatlakozott a Társaság közösségi oldalához

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Valamennyi érintett, aki csatlakozott a Társaság közösségi oldalához

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az Érintett facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, valamint nyilvános profil képe és egyéb Érintett által megadott személyes adat

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Adatkezelő rajongói oldallal foglalkozó munkatársai

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat. Facebook Inc. adattovábbításáról bővebben itt tájékozódhat: https://www.facebook.com/about/privacyshield

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

A Társaság addig kezeli a Érintett regisztrált felhasználó nevét, valamint profilképét, ameddig nem szünteti meg a rajongói oldalhoz történő csatlakozását vagy nem kéri személyes adatainak a törlését. Az adatkezelés alapvetően a facebook.com weboldalon történik, ""Adatmegőrzés, fiók felfüggesztése és törlése"" címszó alatt tájékozódhat az alábbi linken: https://www.facebook.com/about/privacy/update"

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A Társaság, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

-

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

-

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz a Társaság, Facebook automatizált profilalkotásáról a "Hogyan használjuk ezeket az adatokat?" címszó alatt az alábbi linken tájékozódhat: https://www.facebook.com/about/privacy/update

NYILVÁNOSSÁG:

Nem teszi nyilvánossá az Adatkezelő Társaság, Facebook szabályainak megfelelően nyilvános

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás nem kötelező, amennyiben nem adja meg személyes adatait, nem tud a facebook.com weboldalon létrehozott üzleti rajongói oldalunkon keresztül kapcsolatba lépni velünk.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

III.14.  Facebook rajongói üzleti oldalon végzett adatkezelés

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelő a facebook.com közösségi portálon üzleti rajongói oldalt üzemeltet.  A Facebook szolgáltatásai közé tartozik az Adatkezelő üzleti profiljához statisztikai és elemzési adatszolgáltatás. Jelen adatkezelés során közös adatkezelés valósul meg a Facebook és a Társaságunk között, a GDPR 26. cikk (2) bekezdés alapján a közös adatkezelőkre vonatkozó megállapodás az alábbi linken érhető el: https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Részletes információk az alábbi linken található, hogy az Adatkezelő milyen adatokat kap meg a Facebooktól: https://www.facebook.com/business/pages/manage#page_insights

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az oldalelemzések elkészítéséhez felhasznált személyes adatok mindkét Adatkezelő jogos érdekén alapszik. Facebook jogos érdekéről bővebben :" Hogy méréseket, elemzéseket és más üzleti szolgáltatásokat nyújtsunk azon esetekben, ahol adatkezelőként adatokat dolgozunk fel." cím alatt tájékozódhat: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/legal_bases  Adatkezelő érdekmérleglési tesztben tárja fel jogos érdeket.

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Azon érintettek, akik a facebook.com közösségi oldalon meglátogatják a Adatkezelő rajongói oldalát.

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Azon érintettek, akik a facebook.com közösségi oldalon meglátogatják a Adatkezelő rajongói oldalát.

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Azzal kapcsolatban, hogy a Facebook az oldalelemzések elkészítése érdekében milyen adatokat használ fel, erről további információ itt található: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data Azzal kapcsolatban pedig, hogy az Adatkezelő milyen adatokat kap meg a Facebooktól, részletes információk az alábbi linken található: https://www.facebook.com/business/pages/manage#page_insights

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Adatkezelő rajongói oldallal foglalkozó munkatársai

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Adatkezelő nem továbbítja az adatokat. Facebook Inc. adattovábbításáról bővebben itt tájékozódhat: https://www.facebook.com/about/privacyshield

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

Az adatkezelés alapvetően a facebook.com weboldalon történik, "Adatmegőrzés, fiók felfüggesztése és törlése" címszó alatt tájékozódhat az alábbi linken: https://www.facebook.com/about/privacy/update

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

A Társaság, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken (6. cikk f) alapuló kezelése ellen. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát. Facebook adatkezelési tájékoztatója "Hogyan gyakorolhatod a GDPR által biztosított jogaidat?" címszó alatt tájékozódhat a következő linken: https://www.facebook.com/about/privacy/update

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz a Társaság, Facebook automatizált profilalkotásáról a "Hogyan használjuk ezeket az adatokat?" címszó alatt az alábbi linken tájékozódhat: https://www.facebook.com/about/privacy/update

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás nem kötelező, amennyiben nem adja meg személyes adatait, nem tud a facebook.com weboldalon létrehozott üzleti rajongói oldalunkon keresztül kapcsolatba lépni velünk.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

 

III.15.  Adatkezelés GDPR szertini kötelezettség teljesítése céljából

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Rendeletben előírt adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek teljesítése, adatkezelési megszűnési kérelmek nyilvántartása (törlés, tiltakozás, visszavonás, incidensnyilvántartás), elszámoltathatóság elvének biztosítása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Érintetti jog érvényesítése, jogi kötelezettség teljesítése,

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Minden érintett

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Az adatkezelésük megszüntetését kérő természetes személyek

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Érintett adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok köre.

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Adatkezelő és tárhely szolgáltatója.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

5 év

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

Az érintett elérhetőségi adataiban történő változást jelzést követően az Adatkezelő haladéktalanul átírja.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

_

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Nem alkalmazandó, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz az Adatkezelő

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Az adatszolgáltatás jogszabályon alapul. Az érintett köteles megadni a személyes adatokat. Az adatszolgáltatás elmaradása jogi következményeket vonhat maga után.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

 

III.16.  Számviteli, bérszámfejtési szolgáltatás nyújtással kapcsolatos adatkezelés

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Számviteli, bérszámfejtési szolgáltatás teljesítése ügyfelek részére.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Megbízó jogos érdeke

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Megbízótól

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Tagok, Ügyfél partnerei (szállítói, vevői, kapcsolattartói), Ügyfél munkavállalói, egyéb módon foglalkoztatottjai

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Tagok, Ügyfél partnerei (szállítói, vevői, kapcsolattartói), Ügyfél munkavállalói, egyéb módon foglalkoztatottjai

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A megbízót terhelő - a Szerződésben meghatározott - könyvviteli-, adó- és járulék-, kötelezettségek teljesítésének biztosítása, ideértve a főkönyvi nyilvántartások vezetésének, az összesítő feladások készítésének, a beszámoló összeállításának, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzésének, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonásának biztosítását is. Munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzésének biztosítása

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Az adatkezelő ügyvezetője, könyvelést, bérszámfejtést végző alkalmazottjai, tárhelyszolgáltatója, ügyviteli szoftver karbantartó szolgáltatója.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

nem történik

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

Minden beszámolót alátámasztó számviteli adat vonatkozásában a megbízóval kötött szerződés fennállását követő 5 év. A közzétett beszámoló alátámasztásául az aláírt beszámolót pedig a beküldést követő 10 év.  Bérszámfejtést és az azt alátámasztó dokumentumokat az adott személy öregségi nyugdíjkorhatárát követő 5 évig.

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

Az érintett adataiban történő változást köteles 5 napon belül bejelenteni, majd az adminisztrációt végző munkatárs azt a nyilvántartásban átvezeti, rögzíti..

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

-

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

A tiltakozás joga az érintettet jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalap esetében illeti meg.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Az Adatkezelő érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  Az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt keretében feltárja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

NYILVÁNOSSÁG:

Adatkezelő nem teszi nyilvánossá az adatokat, azokat szakmai bizalmassággal kezeli.

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Automatizált módon történik a bérszámfejtési adatkezelés, mivel a bérszámfejtés bérszámfejtő program segítségével történik. 

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

III.16.1. ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT - Számviteli, bérszámfejtési szolgáltatás nyújtással kapcsolatos adatkezelés

  ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

 Amennyiben az érintett személyes adatait az adatkezelő jogos érdek alapján kívánja kezelni, az érintett személyes adatai, személyiségi jogai, és egyéb, az érintett érdekei és jogai védelme érdekében azokat az adatkezelő jogos érdekeivel össze kell mérni a GDPR-ban meghatározott alapelvek alapján (szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés)   

 Az érdekmérlegelési teszt egy folyamat, melynek során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket, jogot, szabadságot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 

Első lépés: az adatkezelő vizsgálata, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése a tervezett cél elérése érdekében.

Az adatkezelés szükségessége

A számviteli és bérszámfejtési szolgáltatás  elvégzéséhez az Adatkezelő részére Megbízó általi személyes adatok továbbítása szükséges feltétel.

 

Második lépés: a jogos érdek meghatározása. Az adatkezelő részletesen megfogalmazza és körül határolja az érdekét, amelynek céljából kívánja kezelni az adatokat.

Jogos érdek megfogalmazása

A Megbízó érdeke, hogy a számára előírt jogszabályi kötelezettségen alapuló számviteli tevékenységet olyan mérlegképes könyvelői jogosultsággal bíró taggal vagy alkalmazottal rendelkező számviteli szolgáltató lássa el, aki az általa végzett tevékenység során körültekintően, a jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően jár el.

 

Harmadik lépés: annak meghatározása, hogy mi az adatkezelés célja.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a szerződéses kötelezettség teljesítése. Az adatokat a szerződés fennállásáig, de maximum a Megbízót a számviteli törvény szerint terhelő 8 év iratmegőrzési ideig kezeli.

 

Negyedik lépés: annak meghatározása, hogy az érintetteknek melyek lehetnek a szempontjaik  ,érdekeik, jogaik, szabadságaik az adott adatkezelés vonatkozásában, az adatkezeléssel szemben. A mérlegelés elvégzése, amelynek során azt kell az adatkezelőnek megfogalmaznia, hogy az adatkezelői érdek miért és hogyan fogja az érintetti jogokat, érdeket arányosan korlátozni.

Érintett jogai, melyek sérülhetnek;   Érdekmérlegelés eredménye

Érintett jogai, melyek sérülhetnek: Névviseléshez fűződő jog; gazdasági, szociális azonosságra utaló személyes adatok; természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján. Adatkezelő az érintett természetes személy adatait a Megbízó jogi kötelezettségei teljesítése céljából kezeli, ettől elérő célra nem használja. Az Adatkezelő úgy értékeli, hogy a Megbízónál végzett adatfeldolgozás során adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek, illetve az adatkezelés során nem sérülnek az érintettek érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Megbízó jogos érdekét.

 

Ötödik lépés: melyek azok a garanciák, feltételek, amelyeket az adatkezelő alkalmaz, hogyan fognak az egyes alapelvek megvalósulni a gyakorlatban

Garanciák

Az adatkezelő csak a legszükségesebb adatok kezelésére törekszik, azokat kizárólag az adatkezelési cél elérése érdekében, mértékig és ideig kezeli, kizárólag meghatározott személyek ismerhetik meg az adatokat, valamint Adatkezelő mindent elkövet a magas adatbiztonsággal kapcsolatban. A bizalmasság, integritás, rendelkezésre állás és megbízhatóság feltételeiről szerződésben állapodik meg a Megbízóval.  Adatkezelő a törvényeknek megfelelően jár el, hogy tájékoztassa az érintettet, arról hogyan élhet az érintett jogaival. Mindezeken túl, a Adatkezelőnél szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, amely értelmében az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adott adatkezelési célnak, és tilos adatokat kezelni olyan újabb célból, amely összeegyeztethetetlen az eredetivel.

 

III.17.  Adatkezelés pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek teljesítése céljából

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Pénzmosás / terrorizmus finanszírozása elleni kötelezettségek teljesítése céljából

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Jogi kötelezettség teljesítése

AZ ADATKEZELÉS FORRÁSA

Érintettől

AZ ÉRINTETTEK KÖRE

Megbízók, akiknek könyvelési szolgáltatás nyújt az Adatkezelő

AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI

Ügyfelek, ügyfél képviselők, meghatalmazottak, és a tényleges tulajdonosok

SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

a) családi és utónév, b) születési családi és utónév, c) állampolgárság, d) születési hely, idő, e) anyja születési neve, f) lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, g) azonosító okmány típusa, száma; lakcímet igazoló hatósági igazolványa szám, a bemutatott okiratok másolata. (7.§)

CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRHETNEK

Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA, NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

Nincs

AZ ADATKATEGÓRIÁK TÖRLÉSÉRE ELŐÍRÁNYZOTT HATÁRIDŐK

8 év

HELYESBÍTÉSI ELJÁRÁS:

Az érintett adataiban történő változást köteles 5 napon belül bejelenteni, majd az adminisztrációt végző munkatárs azt a nyilvántartásban átvezeti, rögzíti.

KORLÁTOZÁSI ELJÁRÁS:

Az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett korlátozási jogát érvényesíti és az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak ide vonatkozó rész valamelyike teljesül. 

ADATHORDOZHATÓSÁG:

-

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Nem alkalmazható, mert az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL EGYEDI ÜGYEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILALKOTÁST

Nem alkalmaz a Társaság

NYILVÁNOSSÁG:

Az adatokat nem teszi nyilvánossá a Társaság

ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI

Adatszolgáltatás jogi kötelezettség, elmaradása jogi következményeket von maga után.

HOZZÁFÉRÉS JOGA

Minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy a vállalkozástól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint hozzáférést kapjon adatkezelési körönként: adatkezelés céljai, adatok kategóriái, címzettek vagy címzettek kategóriái, tárolás tervezett időtartama, az érintettet adatkelés vonatkozásában megillető jogai (helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozás, panasz benyújtásának joga);adatok forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; automatizált döntéshozatal ténye

 

IV. FEJEZET

 

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

IV.1. A vállalkozás a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

IV.2.  Fentiek értelmében a vállalkozás köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

IV.3.  Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a vállalkozás fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

IV.4. A vállalkozás legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

a)  a vállalkozás a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési rendszer működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek be

b)  a vállalkozás az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy

IV.5.  A vállalkozás legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:

a)  a vállalkozás biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá

IV.6.  A vállalkozás legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

a)  a vállalkozás biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen

b)  a vállalkozás biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintettek a következő fejezetben írt jogokkal élhetnek.

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

bsp;

Az érintett jogai röviden összefoglalva:

V.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

V.2.  Előzetes tájékozódáshoz való jog - ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

V.3.  Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes

adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

V.4. Az érintett hozzáférési joga

V.5. A helyesbítéshez való jog

V.6.  A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

V.7.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

V.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

V.9.  Az adathordozhatósághoz való jog

V.10.  A tiltakozáshoz való jog

V.11.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

V.12. Korlátozások

V.13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

V.14.  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz

való jog)

V.15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

V.16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

bsp;

 

Az érintett jogai részletesen és teljes körűen:

 

Az alábbiakban teljes körű tájékoztatást adunk az érintetti jogokról.

V.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

V.1.1.  Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

V.1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

V.1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

V.1.4.  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

V.1.5.  Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

V.1.6. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, úgy a vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

V.1.7. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a vállalkozást terheli.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

V.2.  Előzetes tájékozódáshoz való jog - ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

V.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a)  az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b)  az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 

c)  a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

d)  jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

e)  a személyes adatok címzettjeiről - akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

f)  adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

V.2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

a)  a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b)  az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c)  az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d)  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság ;http://naih.hu ;Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; Telefonszám: +36 (1) 391-1400

e)  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f)  az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

g)  Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

V.3.  Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

V.3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

V.3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

V.4. Az érintett hozzáférési joga

V.4.1.  Az érintett minden jogalap vonatkozásában jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

V.4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

V.4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

V.5. A helyesbítéshez való jog

V.5.1.  Az érintett minden jogalap vonatkozásában jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

V.5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

V.6.  A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

V.6.1. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

V.6.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a)  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)  az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d)  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)  a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

V.6.3. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a)  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)  az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)  a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)  a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

V.6.4. Amennyiben a vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, a vállalkozás első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a vállalkozás elkérheti az érintett és a vállalkozás között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára a vállalkozás által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (a vállalkozás azonban nem kérhet azonosításként olyan  plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).

V.6.5. Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

V.6.6. A vállalkozás a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a vállalkozás képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van.

V.6.7.  A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

V.7.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

V.7.1. A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

V.7.2. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

V.7.3. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

V.7.4. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

V.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

V.9.  Az adathordozhatósághoz való jog

 

V.9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

b. az adatkezelés automatizált módon történik.

V.9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

V.9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet  17. cikkét (A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog"). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

V.10.  A tiltakozáshoz való jog

V.10.1.  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érdekmérlegelési teszt keretében az adatkezelő feltárja a jogos érdek tartalmát, és megvizsgálja, hogy a jogos érdek érvényesítése hogyan hat az érintett érdekeire, vagy alapvető jogaira és szabadságaira. Majd mérlegelni kell ez utóbbiak elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, különösen, ha az érintett gyermek. Ha a mérlegelés során az érintett érdekei a személyes adatok védelmét teszik szükségessé - az adatkezelés nem folytatható.

V.10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

V.10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

V.10.4.  Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

V.10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

V.11.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

V.11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

V.11.2.  Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

V.11.3.  Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

V.12.  Korlátozások

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát  ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

V.13.  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

V.13.1.  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a)  az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

b)  ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

V.13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b)  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

V.14.  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

V.15.  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

V.15.1.  Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

V.15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

V.15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

V.15.4.  Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

V.16.  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

V.16.1.  A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

V.16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Kelt, Budapest, 2018. május 25.

 

bsp;

 

Fogalommeghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a  Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

1. "személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. "adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. "az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. "profilalkotás": személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. "álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. "nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. "adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. "adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. "harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. "az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. "adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen » Adatkezelési tájékoztató

Pályázatok

Blum terméktervező


A terméktervező használatához regisztráció szükséges.

Tanúsítvány
Hírlevél ✉

© 2020. ER-FA 2000 Faipari Kft. Minden jog fenntartva!